Българска асоциация 
Bulgarian Assosiation

за къмпинг и караванинг
for camping and caravaning

Покана за свикване на Общо събрание

02.06.2018 г., гр.Копривщица, 10:00 ч.

ОФИЦИАЛНА ПОКАНА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КЪМПИНГ И КАРАВАНИНГ (БАКК)

 

Управителният съвет на Българска Асоциация за Къмпинг и Караванинг (БАКК), със седалище гр.Варна, ул.Девня №2 ОФИС и адрес на управление гр.София, ул.Лилия №11 на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 02.06.2018 г.(събота) от 10:30 часа, което ще се проведе в гр.Копривщица, ул. „Дончо Ватах войвода“, градски стадион „Георги Бенковски“, при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения :

1. Освобождаване и приемане на членове на УС
Проект на решение : Общото събрание освобождава и приема нови членове на УС, според постъпилите заявления за освобождаване и предложения за избор на нови членове.

2. Освобождаване и приемане на Председател на УС
Проект на решение : Общото събрание освобождава и приема управителя на УС, според постъпилите заявления за освобождаване и предложения за избор на нов Управител.

3 Смяна на седалището на Българската Асоциация за Къмпинг и Караванинг ( БАКК )
Проект на решение : Общото събрание приема изменения в административния адрес на Асоциацията, според постъпилите целесъобразни предложения.

4.Други
Проект на решение : Общото събрание разглежда допълнително възникнали въпроси, в сферата на неговите компетенции.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Асоциацията. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Асоциацията безплатно.

Свикването на общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет – страницата /сайта/ и интернет форума на Асоциацията, както и чрез изпращане на писмена покана до всички членове на Асоциацията по електронен път, съгласно чл. 23 ал.5 от Устава на БАКК.

При липса на кворум, на основание чл. 23 ал.7 от Устава на Асоциацията, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

  • Camping.bg
  • ficc
  • CampingRocks.bg